Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu

Aktualnie znajdujesz się na:

KOMUNIKAT ASF-2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu

KOMUNIKAT ASF - 2

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przasnyszu informuje:

 

W dniu 19.07. br. opublikowane zostało ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1485 z dnia 18 lipca 2023 r.  zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Zmiany regionalizacji dotyczą terytorium Grecji, Włoch oraz Polski woj. mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1485

 

Rozporządzenie obowiązuje od dziś, tj. 20.07.2023 r. 

 

Część I – obszar ochronny I – niebieski

Polska

w województwie mazowieckim:

—  gminy Czernice Borowe, Krasne, Krzynowłoga Mała, miasto Przasnysz, część gminy wiejskiej Przasnysz niewymieniona w części II i części III załącznika I w powiecie przasnyskim,

 

Część II – obszar ochronny I - różowy

Polska

w województwie mazowieckim:

— gminy Chorzele, Jednorożec, część gminy wiejskiej Przasnysz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz, łączącej miejscowości Dębiny – Bartniki – Przasnysz w powiecie przasnyskim,

 

Część III – obszar ochronny III – czerwony

Polska

w województwie mazowieckim:

— część gminy wiejskiej Przasnysz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz, łączącej miejscowości Dębiny – Bartniki – Przasnysz oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy miasta Przasnysz do południowej granicy gminy i łączącej miejscowości Przasnysz – Leszno – Gostkowo w powiecie przasnyskim,

 

Aktualna mapa poglądowa dostępna na stronie Głównego Inspektoraty Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce.

Mapy aktualizowane są na bieżąco po każdej zmianie regionalizacji w Polsce.

W związku z powyższym zmieniają się między innymi zasady utrzymywania trzody chlewnej oraz przemieszczeń zwierząt z tych stad.

 

                                                                                              Z poważaniem

 

Daria Gutowska

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przasnyszu

WZMOCNIONE ŚRODKI BIOASEKURACJI DLA ZAKŁADÓW, W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ ŚWINIE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI I, II I III

1. Gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie, znajdujące się w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III w zainteresowanych państwach członkowskich w przypadku dozwolonych przemieszczeń, o których mowa w pkt 1, w obrębie tych obszarów i poza nimi, zapewniają stosowanie w zakładach, w których utrzymywane są świnie, następujących wzmocnionych środków bioasekuracji:

a) brak bezpośredniego lub pośredniego kontaktu między utrzymywanymi świniami w zakładzie oraz co najmniej:

(i) innymi utrzymywanymi świniami z innych zakładów, z wyjątkiem utrzymywanych świń, które podmiot może przemieszczać do zakładu i których transfer jest zatwierdzony przez właściwy organ, jeżeli wymaga tego niniejsze rozporządzenie;

(ii) dzikimi świniami;

b) odpowiednie środki higieniczne, takie jak zmiana odzieży i obuwia przy wchodzeniu do i opuszczaniu pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

c) mycie i odkażanie rąk oraz odkażanie obuwia przy wchodzeniu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie;

d) brak kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin od zakończenia jakiejkolwiek działalności łowieckiej związanej z dzikimi świniami lub jakimkolwiek innym kontakcie z dzikimi świniami;

e) zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub środków transportu do zakładu, w tym do pomieszczeń i budynków, w których utrzymywane są świnie;

f) odpowiednie prowadzenie ewidencji osób i środków transportu mających dostęp do zakładu, w którym utrzymywane są świnie;

g) pomieszczenia i budynki zakładu, w którym utrzymywane są świnie, muszą:

(i) być zbudowane w taki sposób, aby żadne inne zwierzęta, które mogą przenosić wirusa afrykańskiego pomoru świń, nie mogły wejść do pomieszczeń i budynków ani mieć kontaktu z utrzymywanymi świniami, ich paszą i materiałem ściółkowym. W szczególności struktura i budynki zakładu muszą zapewniać, aby utrzymywane świnie nie miały kontaktu z dzikimi świniami;

(ii) umożliwiać mycie i odkażanie rąk;

(iii) w stosownych przypadkach umożliwiać czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i budynków, z wyjątkiem terenów w pobliżu budynków zakładu, w których świnie trzymane są na zewnątrz, w przypadku gdyby takie czyszczenie i dezynfekcja nie byłyby wykonalne;

(iv) posiadać odpowiednie warunki do zmiany obuwia i odzieży przy wejściu do pomieszczeń i budynków, w których utrzymywane są świnie;

(v) posiadać odpowiednią ochronę przed owadami i kleszczami, jeżeli wymaga tego właściwy organ danego państwa członkowskiego na podstawie oceny ryzyka dostosowanej do konkretnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w tym państwie członkowskim;

h) ogrodzenia ochronne co najmniej pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, oraz budynków, w których przechowuje się paszę i ściółkę, w celu zapewnienia, aby utrzymywane świnie oraz ich pasza i ściółka nie miały kontaktu z osobami nieupoważnionymi oraz, w stosownych przypadkach, z innymi świniami;

i) plan bioasekuracji zatwierdzony przez właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego z uwzględnieniem profilu zakładu i ustawodawstwa krajowego; w stosownych przypadkach ten plan bioasekuracji musi obejmować co najmniej:

(i) ustanowienie "czystych" i "brudnych" stref dla pracowników, właściwych dla typologii zakładu, takich jak przebieralnie, prysznice, jadalnie;

(ii) ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań logistycznych dotyczących wprowadzania do zakładu nowych utrzymywanych świń;

(iii) procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia i higieny personelu;

(iv) przepisy dotyczące żywności dla personelu znajdującego się na miejscu oraz zakaz utrzymywania świń przez personel, tam gdzie jest to istotne i jeżeli ma to zastosowanie na podstawie ustawodawstwa krajowego danego państwa członkowskiego;

(v) specjalny, powtarzający się program podnoszenia świadomości dla personelu w zakładzie;

(vi) ustanowienie i, w stosownych przypadkach, przegląd rozwiązań logistycznych w celu zapewnienia właściwego rozdzielenia różnych jednostek epidemiologicznych oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i innymi jednostkami w zakładzie;

(vii) procedury i instrukcje dotyczące egzekwowania wymogów w zakresie bioasekuracji podczas budowy lub naprawy pomieszczeń lub budynków;

(viii) audyty wewnętrzne lub samoocena w celu egzekwowania środków bioasekuracji;

(ix) ocenę szczególnego ryzyka w zakresie bioasekuracji oraz procedury stosowania odpowiednich środków zmniejszających ryzyko w odniesieniu do zakładów, w których świnie trzymane są czasowo lub stale na zewnątrz.

Metadane

Data publikacji : 20.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przasnyszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Baran

Opcje strony

do góry